Privacybeleid

Vrije Oogst, gevestigd aan Zomervreugdweg 3 7251 NX Vorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.vrijeoogst.nl – Zomervreugdweg 3, 7251 NX Vorden, 085 – 864 0146

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrije Oogst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijeoogst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Vrije Oogst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Vrije Oogst analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Vrije Oogst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Vrije Oogst) tussen zit. Vrije Oogst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Microsoft Office
• Wix website developer
• Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrije Oogst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens die wij registeren bewaren wij voor onbepaalde tijd. Voor meer informatie zie kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrije Oogst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Deze cookies maken deel uit van de
Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website
gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Vrije Oogst heeft hier geen invloed op.

Namenlijst van de groep

Op de eerste dag in de training wordt gevraagd om toestemming om jouw voornaam, achternaam,
adres, telefoonnummer, emailadres en foto op de namenlijst te plaatsen. Deze lijst zullen we daarna aan iedereen mailen. De namenlijst dient om makkelijk contact met elkaar te maken en om de intervisies te kunnen vormen die buiten de training om zullen plaatsvinden.

Trainingsfoto’s

Op de eerste dag in de training wordt ook gevraagd om toestemming om gefotografeerd te worden
tijdens de trainingsdagen. Tijdens de training zullen er soms foto’s gemaakt worden. Dit blijkt voor veel mensen een leuke en waardevolle herinnering aan de training te zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vrije Oogst en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vrijeoogst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vrije Oogst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrije Oogst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vrijeoogst.nl